Noteikumi un nosacījumi

Šajos noteikumos un nosacījumos ("Līgums") ir izklāstīti vispārīgie noteikumi un nosacījumi par to, kā jūs izmantojat vpn.com tīmekļa vietne ("Tīmekļa vietne" vai "Pakalpojums") un visi ar to saistītie produkti un pakalpojumi (kopā saukti "Pakalpojumi"). Šis Līgums ir juridiski saistošs starp Jums ("Lietotājs", "Jūs" vai "Jūsu") un VPN.com LLC ("VPN.com LLC", "mēs", "mūs" vai "mūsu"). Piekļūstot Tīmekļa vietnei un Pakalpojumiem un izmantojot tos, Jūs apliecināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat ievērot šī Līguma noteikumus. Ja jūs noslēdzat šo Līgumu uzņēmuma vai citas juridiskas personas vārdā, jūs apliecināt, ka esat pilnvarots saistīt šo personu ar šo Līgumu, un šādā gadījumā termins "Lietotājs". "jūs" vai "jūsu" attiecas uz šādu juridisko personu. Ja jums nav šādu pilnvaru vai ja jūs nepiekrītat šā Līguma noteikumiem, jūs nedrīkstat pieņemt šo Līgumu un nedrīkstat piekļūt un izmantot Tīmekļa vietni un Pakalpojumus. Jūs atzīstat, ka šis Līgums ir līgums starp Jums un VPN.com LLC, lai gan tas ir elektronisks un nav Jūsu fiziski parakstīts, un tas reglamentē Jūsu Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu izmantošanu.

Konti un dalība

Jums jābūt vismaz 13 gadus vecam, lai izmantotu Tīmekļa vietni un Pakalpojumus. Izmantojot Tīmekļa vietni un Pakalpojumus un piekrītot šim Līgumam, jūs garantējat un apliecināt, ka esat vismaz 13 gadus vecs. Ja Jūs izveidojat kontu Tīmekļa vietnē, Jūs esat atbildīgs par sava konta drošības uzturēšanu, un Jūs esat pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas ar šo kontu, un jebkādām citām ar to saistītām darbībām. Mēs varam uzraudzīt un pārbaudīt jaunus kontus, pirms jūs varat pierakstīties un sākt izmantot Pakalpojumus. Sniedzot jebkāda veida nepatiesu kontaktinformāciju, jūsu konts var tikt slēgts. Jums nekavējoties jāinformē mūs par jebkuru neatļautu konta izmantošanu vai citiem drošības pārkāpumiem. Mēs neuzņemsimies atbildību par jebkādām jūsu darbībām vai bezdarbību, tostarp par jebkāda veida zaudējumiem, kas radušies šādu darbību vai bezdarbības rezultātā. Mēs varam apturēt, atspējot vai dzēst jūsu kontu (vai jebkuru tā daļu), ja konstatējam, ka esat pārkāpis jebkuru šī Līguma noteikumu vai ka jūsu rīcība vai saturs varētu kaitēt mūsu reputācijai un labai reputācijai. Ja mēs dzēsīsim jūsu kontu iepriekš minēto iemeslu dēļ, jūs nevarat atkārtoti reģistrēties mūsu Pakalpojumiem. Mēs varam bloķēt jūsu e-pasta adresi un interneta protokola adresi, lai novērstu turpmāku reģistrēšanos.

Lietotāja saturs

Mums nepieder nekādi dati, informācija vai materiāli (kopā saukti "Saturs"), kurus Jūs iesniedzat Tīmekļa vietnē, izmantojot Pakalpojumu. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visa iesniegtā Satura precizitāti, kvalitāti, integritāti, likumību, uzticamību, piemērotību un intelektuālā īpašuma īpašumtiesībām vai lietošanas tiesībām. Mēs varam uzraudzīt un pārskatīt Tīmekļa vietnē jūsu iesniegto vai, izmantojot mūsu Pakalpojumus, izveidoto Saturu. Jūs mums atļaujat piekļūt, kopēt, izplatīt, glabāt, pārraidīt, pārformatēt, attēlot un izpildīt jūsu lietotāja konta Saturu tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai sniegtu jums Pakalpojumus. Neierobežojot nevienu no šiem apgalvojumiem vai garantijām, mums ir tiesības, bet ne pienākums pēc saviem ieskatiem atteikt vai dzēst jebkuru Saturu, kas, mūsuprāt, pārkāpj mūsu politiku vai ir kaitīgs vai nevēlams. Jūs arī piešķirat mums licenci izmantot, reproducēt, pielāgot, modificēt, publicēt vai izplatīt jūsu radīto vai jūsu lietotāja kontā saglabāto Saturu komerciāliem, mārketinga vai līdzīgiem mērķiem.

Norēķini un maksājumi

Jūs maksājat visas komisijas maksas vai maksājumus par savu kontu saskaņā ar komisijas maksām, maksājumiem un norēķinu noteikumiem, kas ir spēkā brīdī, kad maksa vai maksājums ir jāmaksā. Ja Pakalpojumi tiek piedāvāti uz bezmaksas izmēģinājuma pamata, maksājums var tikt pieprasīts pēc bezmaksas izmēģinājuma perioda beigām, nevis tad, kad ievadāt savu norēķinu informāciju (kas var būt nepieciešams pirms bezmaksas izmēģinājuma perioda sākuma). Ja abonētajam Pakalpojumam ir iespējota automātiska atjaunošana, maksa tiks iekasēta automātiski saskaņā ar izvēlēto termiņu. Ja, pēc mūsu domām, jūsu pirkums ir augsta riska darījums, mēs pieprasīsim, lai jūs mums iesniedzat derīga valdības izdota personu apliecinoša dokumenta ar fotogrāfiju kopiju un, iespējams, nesenā bankas izraksta kopiju par pirkuma veikšanai izmantoto kredītkarti vai debetkarti. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt produktus un produktu cenas. Mēs arī paturam tiesības atteikt jebkuru jūsu pasūtījumu. Mēs pēc saviem ieskatiem varam ierobežot vai atcelt iegādāto produktu daudzumu vienai personai, vienai mājsaimniecībai vai vienam pasūtījumam. Šie ierobežojumi var attiekties uz pasūtījumiem, kas veikti ar vienu un to pašu klienta kontu, vienu un to pašu kredītkarti un/vai pasūtījumiem, kuros tiek izmantota tā pati norēķinu un/vai rēķina adrese/telefona numurs, kas tika norādīts pasūtījuma veikšanas brīdī.

Informācijas precizitāte

Reizēm Tīmekļa vietnē var būt informācija, kas satur tipogrāfiskas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kuri var attiekties uz produktu aprakstiem, cenām, pieejamību, akcijām un piedāvājumiem. Mēs paturam tiesības labot jebkādas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kā arī mainīt vai atjaunināt informāciju vai anulēt pasūtījumus, ja informācija Tīmekļa vietnē vai Pakalpojumos ir neprecīza, jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma (tostarp pēc tam, kad esat iesniedzis savu pasūtījumu). Mēs neuzņemamies pienākumu atjaunināt, grozīt vai precizēt informāciju Tīmekļa vietnē, tostarp, bet ne tikai, informāciju par cenām, izņemot likumā noteiktos gadījumos. Neviens tīmekļa vietnē norādītais atjaunināšanas vai atsvaidzināšanas datums nav jāuzskata par norādi, ka visa tīmekļa vietnē vai Pakalpojumos sniegtā informācija ir mainīta vai atjaunināta.

Trešo personu pakalpojumi

Ja nolemjat aktivizēt, piekļūt vai izmantot trešo personu pakalpojumus, ņemiet vērā, ka jūsu piekļuvi un šo citu pakalpojumu izmantošanu reglamentē tikai un vienīgi šo citu pakalpojumu noteikumi un nosacījumi, tostarp, bet ne tikai, to saturs vai veids, kādā tie apstrādā datus (tostarp jūsu datus), vai jebkāda mijiedarbība starp jums un šo citu pakalpojumu sniedzēju. Jūs neatsaucami atsakāties no jebkādām prasībām pret VPN.com LLC attiecībā uz šādiem citiem pakalpojumiem. VPN.com LLC nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies vai tiek uzskatīti par radītiem vai saistībā ar šādu citu pakalpojumu atļaušanu, piekļuvi tiem vai to izmantošanu, vai par jūsu paļaušanos uz šādu citu pakalpojumu privātuma praksi, datu drošības procesiem vai citām politikām. Jums var būt nepieciešams reģistrēties vai pieteikties šādos citos pakalpojumos to attiecīgajās platformās. Iespējot jebkuru citu pakalpojumu, jūs nepārprotami atļaujat VPn.com LLC izpaust jūsu datus, ja tas ir nepieciešams, lai atvieglotu šāda cita pakalpojuma izmantošanu vai ieslēgšanu.

Darbības nepārtrauktības garantija

Mēs piedāvājam pakalpojuma darbības laika garantiju 99% pieejamā laika mēnesī. Pakalpojuma darbības laika garantija neattiecas uz pakalpojuma pārtraukumiem, ko izraisa: (1) periodisku plānoto apkopi vai remontu, ko mēs laiku pa laikam varam veikt; (2) pārtraukumiem, ko izraisāt jūs vai jūsu darbības; (3) pārtraukumiem, kas neietekmē Pakalpojuma pamatfunkcijas; (4) iemesliem, kas ir ārpus mūsu kontroles vai ko nevar pamatoti paredzēt; un (5) pārtraukumiem, kas saistīti ar noteiktu programmēšanas vidu uzticamību.

Rezerves kopijas

Mēs regulāri veicam Tīmekļa vietnes un tās Satura dublējumu veidošanu, tomēr šie dublējumi ir paredzēti tikai mūsu pašu administratīviem mērķiem un nekādā veidā nav garantēti. Jūs pats esat atbildīgs par savu datu rezerves kopiju uzturēšanu. Mēs nesniedzam nekāda veida kompensāciju par zaudētiem vai nepilnīgiem datiem gadījumā, ja dublējumi nedarbojas pareizi. Mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu pilnīgas un precīzas rezerves kopijas, taču neuzņemamies atbildību par šo pienākumu.

Reklāmas

Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu lietošanas laikā jūs varat uzsākt saraksti ar reklāmdevējiem vai sponsoriem, kas piedāvā savas preces vai pakalpojumus, izmantojot Tīmekļa vietni un Pakalpojumus, vai piedalīties to akcijās. Jebkura šāda darbība un jebkādi noteikumi, nosacījumi, garantijas vai apliecinājumi, kas saistīti ar šādu darbību, ir tikai starp jums un attiecīgo trešo personu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību, saistības vai saistības par jebkādu šādu saraksti, pirkumu vai veicināšanu starp jums un jebkuru šādu trešo personu.

Saites uz citiem resursiem

Lai gan Tīmekļa vietnē un Pakalpojumos var būt saites uz citiem resursiem (piemēram, tīmekļa vietnēm, mobilajām lietojumprogrammām u. c.), mēs tieši vai netieši nenozīmējam nekādu apstiprinājumu, asociāciju, sponsorēšanu, atbalstīšanu vai saistību ar jebkuru saistīto resursu, ja vien tas nav īpaši norādīts šajā dokumentā. Dažas no saitēm Tīmekļa vietnē var būt "partneru saites". Tas nozīmē, ka, ja jūs noklikšķināsiet uz saites un iegādājaties preci, VPN.com LLC saņems partneru komisijas maksu. Mēs neesam atbildīgi par uzņēmumu vai privātpersonu piedāvājumu vai to resursu satura pārbaudi vai novērtēšanu, un mēs negarantējam to piedāvājumu vai resursu saturu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības par citu trešo personu darbībām, produktiem, pakalpojumiem un saturu. Jums rūpīgi jāizlasa jebkura resursa, kuram piekļūstat, izmantojot saiti Tīmekļa vietnē un Pakalpojumos, juridiskie paziņojumi un citi izmantošanas nosacījumi. Saiknes ar citiem resursiem, kas nav Vietnes resursi, izmantojat uz savu risku.

Aizliegti izmantošanas veidi

Papildus citiem Līgumā izklāstītajiem noteikumiem jums ir aizliegts izmantot Tīmekļa vietni un Pakalpojumus vai Saturu: (a) jebkādiem nelikumīgiem mērķiem; (b) aicināt citus veikt vai piedalīties jebkādās nelikumīgās darbībās; (c) pārkāpt jebkādus starptautiskos, federālos, provinces vai štata noteikumus, normas, likumus vai vietējos rīkojumus; (d) pārkāpt vai pārkāpt mūsu vai citu personu intelektuālā īpašuma tiesības; (e) uzmācīgi uzmācies, ļaunprātīgi izmanto, apvainojis, nodarījis kaitējumu, nomelnojis, apmelojis, pazemojis, iebiedējis vai diskriminējis dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģijas, etniskās piederības, rases, vecuma, nacionālās izcelsmes vai invaliditātes dēļ; (f) iesniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju; (g) augšupielādējis vai pārsūtījis vīrusus vai cita veida ļaunprātīgu kodu, kas tiks vai var tikt izmantots jebkādā veidā, kas ietekmēs tīmekļa vietnes un pakalpojumu, trešo personu produktu un pakalpojumu vai interneta funkcionalitāti vai darbību. Mēs paturam tiesības pārtraukt Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu izmantošanu, ja tiek pārkāpts kāds no aizliegtajiem izmantošanas veidiem.

Intelektuālā īpašuma tiesības

"Intelektuālā īpašuma tiesības" ir visas pašreizējās un turpmākās tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar likumu, vispārējām tiesībām vai taisnīgumu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, preču zīmēm, dizainparaugiem, patentiem, izgudrojumiem, nemateriālo vērtību un tiesībām celt prasību par nelikumīgu izmantošanu, tiesībām uz izgudrojumiem, izmantošanas tiesībām un visām citām intelektuālā īpašuma tiesībām, katrā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tās ir reģistrētas vai nereģistrētas, un ieskaitot visus pieteikumus un tiesības pieteikties un saņemt, tiesības pieprasīt prioritāti no šādām tiesībām un visām līdzīgām vai līdzvērtīgām tiesībām vai aizsardzības formām, kā arī visiem citiem intelektuālās darbības rezultātiem, kas pastāv vai pastāvēs tagad vai nākotnē jebkurā pasaules daļā. Šis Līgums nenodod jums nekādu intelektuālo īpašumu, kas pieder VPM.com LLC vai trešām personām, un visas tiesības, īpašumtiesības un intereses uz šādu īpašumu paliek (pušu starpā) tikai un vienīgi VPN.com LLC īpašumā. Visas preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafikas un logotipi, kas tiek izmantoti saistībā ar tīmekļa vietni un Pakalpojumiem, ir VPN.com LLC vai tās licences devēju preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citas preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafikas un logotipi, kas tiek izmantoti saistībā ar tīmekļa vietni un pakalpojumiem, var būt citu trešo personu preču zīmes. Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu izmantošana nedod jums nekādas tiesības vai licenci reproducēt vai citādi izmantot VPN.com LLC vai trešo personu preču zīmes.

Atteikšanās no garantijas

Jūs piekrītat, ka šāds Pakalpojums tiek sniegts "tāds, kāds ir" un "pieejams".
un ka Jūs izmantojat Tīmekļa vietni un Pakalpojumus tikai uz savu risku. Mēs nepārprotami atsakāmies no jebkādām garantijām, gan skaidri izteiktām, gan netiešām, tostarp, bet ne tikai, no netiešām garantijām attiecībā uz komerciālo piemērotību, piemērotību konkrētam mērķim un neierobežotību. Mēs negarantējam, ka Pakalpojumi atbildīs jūsu prasībām vai ka Pakalpojums būs nepārtraukts, savlaicīgs, drošs vai bez kļūdām; mēs arī negarantējam rezultātus, ko var iegūt, izmantojot Pakalpojumu, vai ar Pakalpojuma starpniecību iegūtās informācijas precizitāti vai uzticamību, vai ka Pakalpojuma defekti tiks izlaboti. Jūs saprotat un piekrītat, ka jebkurš materiāls un/vai dati, kas lejupielādēti vai citādi iegūti, izmantojot Pakalpojumu, tiek lejupielādēti pēc jūsu ieskatiem un uz jūsu pašu atbildību, un ka jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādu kaitējumu vai datu zudumu, kas radies šādu materiālu un/vai datu lejupielādes rezultātā. Mēs nesniedzam nekādas garantijas attiecībā uz jebkādām precēm vai pakalpojumiem, kas iegādāti vai iegūti, izmantojot Pakalpojumu, vai jebkādiem darījumiem, kas noslēgti, izmantojot Pakalpojumu, ja vien nav norādīts citādi. Ne mutiski, ne rakstiski sniegts padoms vai informācija, ko esat saņēmis no mums vai izmantojot Pakalpojumu, nerada nekādas garantijas, kas šeit nav skaidri noteiktas.

Atbildības ierobežošana

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, VPN nekādā gadījumā.com LLC, tās saistītie uzņēmumi, direktori, vadītāji, darbinieki, darbinieki, aģenti, piegādātāji vai licences devēji nav atbildīgi nevienai personai par jebkādiem netiešiem, nejaušiem, īpašiem, sodanaudas, soda naudām, seguma vai izrietošiem zaudējumiem (tostarp, bet ne tikai, zaudējumiem, kas saistīti ar zaudētu peļņu, ieņēmumiem, pārdošanu, nemateriālo vērtību, satura izmantošanu, ietekmi uz uzņēmējdarbību, uzņēmējdarbības pārtraukšanu, paredzamo ietaupījumu zaudējumu, uzņēmējdarbības iespēju zaudējumu), neatkarīgi no tā, kā tie radušies, saskaņā ar jebkuru atbildības teoriju, tostarp, bet ne tikai, līgumu, deliktu, garantiju, likumā noteikto pienākumu pārkāpumu, nolaidību vai citādi, pat ja atbildīgā puse ir informēta par šādu zaudējumu iespējamību vai varēja paredzēt šādus zaudējumus. Maksimālajā piemērojamo tiesību aktu atļautajā apmērā VPN.com LLC un tās saistīto uzņēmumu, vadītāju, darbinieku, aģentu, piegādātāju un licenču izsniedzēju kopējā atbildība saistībā ar pakalpojumiem nepārsniedz summu, kas ir lielāka par vienu dolāru vai jebkuru summu, ko jūs faktiski samaksājāt VPN.com LLC skaidrā naudā par iepriekšējo viena mēneša periodu pirms pirmā notikuma vai notikuma, kas ir iemesls šādai atbildībai. Ierobežojumi un izņēmumi ir spēkā arī tad, ja šis tiesiskās aizsardzības līdzeklis pilnībā nekompensē jums zaudējumus vai nepilda savu būtisko mērķi.

Atlīdzība

Jūs piekrītat atlīdzināt un pasargāt VPN.com LLC un tās filiāles, direktorus, vadītājus, darbiniekus, aģentus, piegādātājus un licenču izsniedzējus no jebkādām saistībām, zaudējumiem, zaudējumiem vai izmaksām, tostarp pamatotām advokātu izmaksām, kas radušās saistībā ar vai izriet no jebkuras trešās puses apgalvojumiem, pretenzijām, prasībām, darbībām, strīdiem vai prasībām, kas celtas pret jebkuru no tām jūsu Satura, jūsu Vietnes un Pakalpojumu lietošanas vai jebkāda jūsu tīša pārkāpuma rezultātā vai saistībā ar to.

Atdalāmība

Visas šajā Līgumā ietvertās tiesības un ierobežojumi var tikt īstenoti un ir piemērojami un saistoši tikai tiktāl, ciktāl tie nepārkāpj piemērojamos tiesību aktus, un tie ir ierobežoti tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai nepadarītu šo Līgumu nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu. Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa kādu šā nolīguma noteikumu vai tā daļu atzīst par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, puses vēlas, lai pārējie noteikumi vai to daļas veido to vienošanos attiecībā uz šā nolīguma priekšmetu, un visi pārējie noteikumi paliek spēkā pilnā apmērā.

Strīdu izšķiršana

Šā Līguma noslēgšanu, interpretāciju un izpildi, kā arī no tā izrietošos strīdus reglamentē Džordžijas štata (ASV) materiālie un procesuālie likumi, neņemot vērā ASV tiesību aktu kolīziju vai izvēles noteikumus, un, ciktāl piemērojami, ASV likumi. Izņēmuma jurisdikcija un vieta, kur var iesniegt prasības, kas saistītas ar šī Līguma priekšmetu, ir Džordžijas (ASV) tiesas, un jūs ar šo pakļaujaties šo tiesu personiskajai jurisdikcijai. Ar šo Jūs atsakāties no jebkādām tiesībām uz zvērināto tiesas procesu jebkurā tiesvedībā, kas izriet no šī Līguma vai ir saistīta ar to. Uz šo Līgumu neattiecas Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

Uzdevums

Jūs nedrīkstat nodot, tālāk pārdot, piešķirt apakšlicences vai kā citādi nodot vai deleģēt jebkuras no savām tiesībām vai pienākumiem, kas izriet no šī līguma, pilnībā vai daļēji, bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, kas tiek dota pēc mūsu ieskatiem un bez pienākuma; jebkura šāda nodošana vai nodošana ir spēkā neesoša. Mēs varam brīvi nodot jebkuras no šeit noteiktajām tiesībām vai pienākumiem, pilnībā vai daļēji, jebkurai trešajai pusei, pārdodot visus vai būtībā visus savus aktīvus vai akcijas kā daļu no apvienošanās darījuma.

Izmaiņas un grozījumi

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā Līgumā vai tā noteikumos, kas attiecas uz Tīmekļa vietni un Pakalpojumiem, kas stājas spēkā pēc jebkuras atjauninātas šī Līguma versijas publicēšanas Tīmekļa vietnē. Kad mēs to izdarīsim, mēs pārskatīsim atjaunināto datumu šīs lapas apakšā. Turpmāka Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu izmantošana pēc šādu izmaiņu veikšanas nozīmē, ka jūs piekrītat šādām izmaiņām.

Šo noteikumu pieņemšana

Jūs apliecināt, ka esat izlasījis šo Līgumu un piekrītat visiem tā noteikumiem un nosacījumiem. Piekļūstot Tīmekļa vietnei un Pakalpojumiem un izmantojot tos, jūs piekrītat, ka šis Līgums ir saistošs. Ja jūs nepiekrītat ievērot šī Līguma noteikumus, jums nav tiesību piekļūt vai izmantot Tīmekļa vietni un Pakalpojumus.

Sazinieties ar mums

Ja vēlaties sazināties ar mums, lai uzzinātu vairāk par šo Līgumu, vai vēlaties sazināties ar mums par jebkuru ar to saistītu jautājumu, varat sūtīt e-pastu uz [email protected]

Šis dokuments pēdējo reizi tika atjaunināts 2020. gada 23. decembrī.

lvLatviešu valoda
Kopēt saiti