Allt du behöver veta om GDPR

  • Skydda din integritet på internet med en VPN
  • Obegränsad bandbredd och hastighet
  • Access 5200 servrar i 55 länder
  • Anslut upp till 6 enheter samtidigt
Michael Gargiulo - VD, VPN.com

Senast uppdaterad den:

Telefon skyddad med VPN

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny europeisk förordning som träder i kraft den 25 maj. Förordningen kommer att påverka alla företag och organisationer i Europa. Den allmänna dataskyddsförordningen är utformad för att skydda alla EU-medborgare från dataintrång och obehörig åtkomst till deras personliga information. Den allmänna dataskyddsförordningen ger också människor mer kontroll över sina uppgifter genom att företagen måste få samtycke innan de använder dina uppgifter till något annat än vad du ursprungligen gick med på när du delade dem med dem.

Texten i bilden lyder: "Vad är GDPR och vad betyder det för EU-medborgare?

Vad är GDPR?

Som EU-medborgare bör du känna till GDPR. Denna förordning ersätter dataskyddsdirektivet 95/46/EG och reglerar hur personuppgifter hanteras av registeransvariga och registerförare inom EU. Detta innebär att dataskyddsförordningen fastställer specifika regler för hur personuppgifter måste samlas in, behandlas och lagras.

Vad betyder det för EU-medborgare?

Om du är företagare eller arbetar i ett företag som behandlar EU-medborgares personuppgifter måste du följa den allmänna lagstiftningen om personuppgifter. Uppgiftsskydd Reglering. Detta innebär bland annat att du måste se till att du har fått lämpligt samtycke från enskilda personer för att samla in och behandla deras uppgifter och att du har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dessa uppgifter.

Om du inte följer dataskyddsförordningen kan du få böter på upp till 4% av din globala årsomsättning eller 20 miljoner euro (beroende på vilket belopp som är störst).

Vad behöver du veta om GDPR? Här är de viktigaste punkterna:

- Dataskyddsförordningen gäller för alla företag som behandlar EU-medborgares personuppgifter, oavsett var företaget är baserat.

- Dataskyddsförordningen kräver att företag ska få ett uttryckligt samtycke från enskilda personer innan de samlar in, behandlar eller lagrar deras uppgifter. Detta innebär att företagen måste tillhandahålla tydlig och kortfattad information om varför de Insamling av personuppgifter.och vad den kommer att användas till.

- Dataskyddsförordningen ställer stränga säkerhetskrav på företag som behandlar personuppgifter. Detta innebär bland annat att personuppgifter ska krypteras och lagras på ett säkert sätt.

- Förordningen ger enskilda personer rätt att få tillgång till sina uppgifter och rätt att få sina uppgifter raderade.

- Dataskyddsförordningen kräver att företag ska meddela enskilda personer om dataintrång inom 72 timmar.

- Dataskyddsförordningen innebär höga böter för företag som inte följer bestämmelserna, inklusive upp till 4% av den globala årsomsättningen eller 20 miljoner euro (beroende på vilket belopp som är störst).

Hur vet jag om ett företag är GDPR-kompatibelt?

Hur kan enskilda personer veta om ett företag följer GDPR? Ett sätt att kontrollera detta är att leta efter logotypen för efterlevnad av dataskyddsförordningen. Logotypen för efterlevnad av förordningen är ett förtroendemärke som företag kan använda för att visa att de uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

Om du är osäker på om ett företag uppfyller kraven i den allmänna dataskyddsförordningen kan du kontakta företaget och fråga om deras dataskyddspolicy. Du kan också kolla företagets webbplats för att se om det finns en integritetspolicy eller användarvillkor som beskriver hur de hanterar personuppgifter.

Om du fortfarande är osäker på om ett företag uppfyller kraven i dataskyddsförordningen kan du kontakta din lokala dataskyddsmyndighet för mer information.

Vilka är GDPR-kraven för företag?

Förordningen kräver att företagen vidtar åtgärder för att skydda EU-medborgarnas personuppgifter. Detta innebär bland annat att se till att personuppgifter är:

- Legitimt och nödvändigt för företagets affärsverksamhet

- Exakt och omsorgsfullt insamlade

- Behandlas på ett öppet, konsekvent och rättvist sätt.

- raderas eller förstörs när de inte längre behövs och övervakas regelbundet.

Vilka är GDPR-sanktionerna för bristande efterlevnad?

GDPR-böter kan uppgå till 4% av ett företags globala årliga intäkter eller 20 miljoner euro (beroende på vilket som är störst). Företag kan också bli föremål för utredningar och korrigerande åtgärder från dataskyddsmyndigheter. Dessa kan omfatta krav på att företaget ska ändra sina dataskyddsrutiner eller betala böter.

Vilka är mina rättigheter enligt GDPR?

Texten i bilden säger: Vilka är mina rättigheter enligt GDPR?

GDPR fastställer individers rättigheter när det gäller deras uppgifter. Dessa rättigheter omfattar följande:

- Rätten att bli informerad om behandlingen av deras uppgifter.

- Rätten att få tillgång till sina uppgifter

- Rätten att korrigera sina uppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.

- Rätten att radera sina uppgifter ("rätten att bli bortglömd").

- Rätten att begränsa behandlingen av deras uppgifter.

- Rätten att få sina uppgifter i ett portabelt format.

- Rätten att invända mot behandlingen av deras uppgifter.

- Rätten att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande

I dataskyddsförordningen fastställs också de skyldigheter som åligger registeransvariga och registerförare när det gäller personuppgifter. Dessa omfattar följande:

- De registeransvariga måste vidta åtgärder för att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och öppet sätt och på ett sätt som garanterar lämplig säkerhet för personuppgifterna.

- Personuppgiftsbiträden får endast behandla personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning om den personuppgiftsansvarige har gett dem särskilt tillstånd att göra det.

- Personuppgiftsbiträden måste vidta åtgärder för att se till att personuppgifter skyddas från obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring.

Hur kan jag kontakta dataskyddsmyndigheten GDPR?

Varje EU-land har en egen GDPR Myndigheten för dataskydd (DPA), som är den nationella myndighet som ansvarar för att upprätthålla den allmänna dataskyddsförordningen. Om du har några frågor eller funderingar om den allmänna dataskyddsförordningen kan du kontakta DPA i ditt land.

En förteckning över dataskyddsmyndigheter finns på följande webbplats Europeiska kommissionen webbplats

Slutsats

GDPR är en ny EU-lagstiftning om integritet som trädde i kraft den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen reglerar hur personuppgifterna hanteras av registeransvariga och registerförare inom Europeiska unionen. Allmänna dataskyddsförordningen kräver att företag vidtar åtgärder för att skydda EU-medborgarnas personuppgifter, bland annat genom att se till att personuppgifter samlas in på ett korrekt och noggrant sätt, behandlas på ett öppet, konsekvent och rättvist sätt samt raderas eller förstörs när de inte längre behövs.

Straffavgifter enligt dataskyddsförordningen kan uppgå till 4% av ett företags globala årsintäkter eller 20 miljoner euro (beroende på vilket belopp som är högst). I förordningen fastställs också individers rättigheter i fråga om sina uppgifter. Om du har några frågor eller funderingar om den allmänna dataskyddsförordningen kan du kontakta ditt lands dataskyddsmyndighet.

sv_SESvenska