Tingimused

Käesolevad tingimused ("Leping") sätestavad üldised tingimused, mille alusel te kasutate veebilehte. vpn.com veebisait ("Veebileht" või "Teenus") ja kõik sellega seotud tooted ja teenused (ühiselt "Teenused"). Käesolev leping on õiguslikult siduv teie ("kasutaja", "teie" või "teie") ja VPN.com LLC ("VPN.com LLC", "meie", "meid" või "meie") vahel. Veebisaidile ja Teenustele juurdepääsuga ja nende kasutamisega kinnitate, et olete lugenud, mõistnud ja nõustute käesoleva lepingu tingimusi järgima. Kui te sõlmite käesoleva lepingu ettevõtte või muu juriidilise isiku nimel, kinnitate, et teil on õigus siduda selline isik käesoleva lepinguga, millisel juhul kasutatakse terminit "kasutaja". "teie" või "teie" viitavad sellisele juriidilisele isikule. Kui teil ei ole selliseid volitusi või kui te ei nõustu käesoleva lepingu tingimustega, ei tohi te nõustuda käesoleva lepinguga ning te ei tohi veebisaidile ja teenustele juurde pääseda ega neid kasutada. Te tunnistate, et käesolev leping on teie ja VPN.com LLC vaheline leping, kuigi see on elektrooniline ja ei ole teie poolt füüsiliselt allkirjastatud, ning see reguleerib teie veebilehe ja teenuste kasutamist.

Kontod ja liikmelisus

Veebisaidi ja teenuste kasutamiseks peate olema vähemalt 13-aastane. Veebisaidi ja Teenuste kasutamisega ning käesoleva lepinguga nõustudes garanteerite ja kinnitate, et olete vähemalt 13-aastane. Kui te loote Veebisaidil konto, olete vastutav oma konto turvalisuse säilitamise eest ning olete täielikult vastutav kõigi tegevuste eest, mis toimuvad konto all, ja kõigi muude tegevuste eest, mis on sellega seoses tehtud. Me võime jälgida ja kontrollida uusi kontosid, enne kui saate sisse logida ja alustada teenuste kasutamist. Mis tahes vale kontaktandmete esitamine võib kaasa tuua teie konto sulgemise. Te peate meid viivitamatult teavitama oma konto loata kasutamisest või muudest turvarikkumistest. Me ei vastuta teie tegude või tegematajätmiste eest, sealhulgas selliste tegude või tegematajätmiste tagajärjel tekkinud mis tahes liiki kahjude eest. Me võime teie konto (või selle osa) peatada, keelata või kustutada, kui me otsustame, et olete rikkunud käesoleva lepingu mis tahes sätet või et teie käitumine või sisu kahjustab meie mainet ja head tahet. Kui me kustutame teie konto eespool nimetatud põhjustel, ei tohi te meie Teenustele uuesti registreeruda. Me võime teie e-posti aadressi ja internetiprotokolli aadressi blokeerida, et vältida edasist registreerimist.

Kasutaja sisu

Me ei oma mingeid andmeid, teavet või materjale (ühiselt "Sisu"), mida te Teenuse kasutamise käigus Veebisaidil esitate. Te vastutate ainuisikuliselt kogu esitatud Sisu täpsuse, kvaliteedi, terviklikkuse, seaduslikkuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse ja intellektuaalse omandiõiguse või kasutusõiguse eest. Me võime jälgida ja kontrollida teie poolt meie Teenuste abil esitatud või loodud Veebisaidi sisu. Te annate meile loa pääseda ligi, kopeerida, levitada, salvestada, edastada, ümber vormindada, kuvada ja esitada teie kasutajakonto sisu üksnes sellisel viisil, mis on vajalik teile teenuste osutamiseks. Ilma et see piiraks ühtegi neist kinnitustest või garantiidest, on meil õigus, kuid mitte kohustus, oma äranägemise järgi keelduda või eemaldada mis tahes Sisu, mis meie mõistliku arvamuse kohaselt rikub meie põhimõtteid või on kahjulik või taunitav. Samuti annate meile litsentsi kasutada, paljundada, kohandada, muuta, avaldada või levitada teie loodud või teie kasutajakontole salvestatud sisu kaubanduslikel, turunduslikel või muudel sarnastel eesmärkidel.

Arveldamine ja maksed

Te peate tasuma kõik tasud või tasud oma kontole vastavalt tasude, tasude ja arveldustingimuste tingimustele, mis kehtivad tasude või tasude tasumise ajal. Kui Teenuseid pakutakse tasuta prooviperioodi alusel, võidakse maksmist nõuda pärast tasuta prooviperioodi lõppu, mitte siis, kui sisestate oma arveldusandmed (mida võidakse nõuda enne tasuta prooviperioodi algust). Kui teie tellitud Teenuse automaatne uuendamine on lubatud, võetakse teilt automaatselt tasu vastavalt valitud tähtajale. Kui meie hinnangul on teie ostu puhul tegemist kõrge riskiga tehinguga, nõuame, et esitaksite meile koopia oma kehtivast valitsuse väljastatud isikut tõendavast fotost ning võimaluse korral koopia hiljutisest pangakonto väljavõttest ostuks kasutatud krediit- või deebetkaardi kohta. Me jätame endale õiguse muuta tooteid ja toodete hindu igal ajal. Samuti jätame endale õiguse keelduda mis tahes tellimuse esitamisest. Me võime omal äranägemisel piirata või tühistada ostetud koguseid isiku, majapidamise või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on tehtud sama kliendikonto, sama krediitkaardi ja/või sama arveldus- ja/või arveldusaadressi/telefoninumbri alusel, mis on esitatud tellimuse tegemise ajal.

Teabe täpsus

Aeg-ajalt võib veebisaidil olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või puudusi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hindade, kättesaadavuse, kampaaniate ja pakkumistega. Me jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või ajakohastada teavet või tühistada tellimusi, kui veebisaidil või teenustes olev teave on ebatäpne, igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta (sealhulgas pärast tellimuse esitamist). Me ei võta endale kohustust ajakohastada, muuta või täpsustada veebisaidil olevat teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, hinnainfot, välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus. Ühtegi veebisaidil kohaldatavat täpsustatud uuendamise või värskendamise kuupäeva ei tohiks võtta nii, et see tähendaks, et kogu veebisaidil või teenustes sisalduv teave on muudetud või ajakohastatud.

Kolmanda osapoole teenused

Kui te otsustate lubada, pääseda juurde või kasutada kolmanda osapoole teenuseid, siis olge teadlik, et teie juurdepääsu ja kasutamist sellistele teistele teenustele reguleerivad üksnes selliste teiste teenuste tingimused, sealhulgas, kuid mitte ainult, nende sisu või viis, kuidas nad andmeid (sealhulgas teie andmeid) või teie ja selliste teiste teenuste pakkuja vahelist suhtlust käsitlevad. Te loobute tagasivõtmatult igasugustest nõuetest VPN.com LLC vastu seoses selliste teiste teenustega. VPN.com LLC ei vastuta mis tahes kahju või kaotuse eest, mis on põhjustatud või väidetavalt põhjustatud teie poolt või seoses teie poolt selliste muude teenuste võimaldamise, juurdepääsu või kasutamisega või teie usalduse eest selliste muude teenuste privaatsustavade, andmete turvalisuse protsesside või muude põhimõtete suhtes. Teil võib olla vaja registreeruda või logida sisse sellistesse teistesse teenustesse nende vastavates platvormides. Lubades mis tahes muid teenuseid, lubate VPn.com LLC-le selgesõnaliselt avaldada teie andmeid, kui see on vajalik selliste muude teenuste kasutamise või võimaldamise hõlbustamiseks.

Kasutusaja garantii

Pakume teenuse kasutusaeggarantiid 99% vaba aega kuus. Teenuse käideldavuse garantii ei kehti teenuse katkestuste puhul, mille põhjuseks on: (1) perioodiline plaaniline hooldus või remont, mida me võime aeg-ajalt teha; (2) teie või teie tegevuse põhjustatud katkestused; (3) katkestused, mis ei mõjuta teenuse põhifunktsioone; (4) meie kontrolli alt väljuvad või mõistlikult ettearvamatud põhjused; ja (5) katkestused, mis on seotud teatud programmeerimiskeskkondade usaldusväärsusega.

Varukoopiaid

Me teeme regulaarselt varukoopiaid veebisaidist ja selle sisust, kuid need varukoopiad on ainult meie enda halduseesmärkidel ja need ei ole kuidagi garanteeritud. Te vastutate ise oma andmete varukoopiate tegemise eest. Me ei paku mingit hüvitist kadunud või ebatäielike andmete eest, kui varukoopiad ei toimi korralikult. Me anname endast parima, et tagada täielikud ja täpsed varukoopiad, kuid ei võta selle kohustuse eest mingit vastutust.

Reklaamid

Veebisaidi ja teenuste kasutamise ajal võite sõlmida kirjavahetuse või osaleda reklaamijate või sponsorite kampaaniates, mis näitavad nende kaupu või teenuseid veebilehe ja teenuste kaudu. Kõik sellised tegevused ning nendega seotud tingimused, garantiid või kinnitused on ainult teie ja asjaomase kolmanda osapoole vahel. Meil ei ole mingit vastutust, kohustust ega vastutust sellise kirjavahetuse, ostu või reklaami eest teie ja sellise kolmanda osapoole vahel.

Lingid muudele ressurssidele

Kuigi veebisait ja teenused võivad viidata teistele ressurssidele (näiteks veebisaitidele, mobiilirakendustele jne), ei tähenda me otseselt ega kaudselt mingit heakskiitu, assotsieerimist, sponsorlust, kinnitamist või seotust ühegi lingitud ressursiga, kui seda ei ole siinkohal eraldi märgitud. Mõned veebisaidil olevad lingid võivad olla "affiliate lingid". See tähendab, et kui te klõpsate lingil ja ostate toote, saab VPN.com LLC vahendustasu. Me ei vastuta ettevõtete või üksikisikute pakkumiste või nende ressursside sisu kontrollimise või hindamise eest ning me ei garanteeri nende pakkumisi. Me ei võta vastutust ega vastutust teiste kolmandate isikute tegevuse, toodete, teenuste ja sisu eest. Te peaksite hoolikalt tutvuma kõigi veebisaidi ja teenuste lingi kaudu ligipääsetavate ressursside õiguslike avalduste ja muude kasutustingimustega. Teie linkimine mis tahes muudele veebisaidivälistele ressurssidele toimub teie enda vastutusel.

Keelatud kasutusviisid

Lisaks muudele lepingus sätestatud tingimustele on teil keelatud kasutada veebisaiti ja teenuseid või sisu: (a) mis tahes ebaseaduslikel eesmärkidel; (b) kutsuda teisi üles sooritama või osalema ebaseaduslikes tegudes; (c) rikkuda rahvusvahelisi, föderaal-, maakonna- või osariigi eeskirju, reegleid, seadusi või kohalikke määrusi; (d) rikkuda või rikkuda meie või teiste isikute intellektuaalomandi õigusi; (e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse orientatsiooni, usutunnistuse, rahvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; (f) esitada vale või eksitavat teavet; (g) laadida või edastada viirusi või muud liiki pahatahtlikku koodi, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab veebisaidi ja teenuste, kolmandate isikute toodete ja teenuste või interneti funktsionaalsust või toimimist. Me jätame endale õiguse lõpetada veebisaidi ja teenuste kasutamine, kui te rikute mõnda keelatud kasutusviisi.

Intellektuaalomandi õigused

"Intellektuaalomandi õigused" - kõik praegused ja tulevased õigused, mis tulenevad seadusest, tavaõigusest või omakapitalist ja mis on seotud autoriõigusega ja sellega seotud õigustega, kaubamärkidega, disainilahendustega, patentidega, leiutistega, firmaväärtusega ja õigusega esitada hagisid, leiutiste ja kasutusõigustega ning kõigi muude intellektuaalomandi õigustega, igal juhul, olenemata sellest, kas need on registreeritud või registreerimata, ning sealhulgas kõik taotlused ja õigused, mis käsitlevad selliste õiguste taotlemist ja andmist, õigust nõuda nende õiguste prioriteeti ning kõiki sarnaseid või samaväärseid õigusi või kaitsevorme ja kõiki muid intellektuaalse tegevuse tulemusi, mis on praegu või tulevikus olemas või jäävad kehtima ükskõik millises maailma osas. Käesolev leping ei anna teile üle VPM.com LLC-le või kolmandatele isikutele kuuluvat intellektuaalomandit ning kõik õigused, õigused ja huvid sellisele omandile jäävad (poolte vahel) ainult VPN.com LLC-le. Kõik veebisaidi ja teenustega seoses kasutatavad kaubamärgid, teenindusmargid, graafika ja logod on VPN.com LLC või selle litsentsiandjate kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Muud veebisaidi ja teenustega seoses kasutatavad kaubamärgid, teenusemärgid, graafika ja logod võivad olla teiste kolmandate isikute kaubamärgid. Veebisaidi ja teenuste kasutamine ei anna teile mingit õigust ega litsentsi VPN.com LLC või kolmandate isikute kaubamärkide reprodutseerimiseks või muul viisil kasutamiseks.

Garantiist loobumine

Te nõustute, et sellist Teenust osutatakse "nagu on" ja "saadaval".
alusel ning et veebisaidi ja teenuste kasutamine toimub üksnes teie enda vastutusel. Me ütleme selgesõnaliselt lahti igasugustest garantiidest, nii otsestest kui ka kaudsetest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsetest garantiidest, mis puudutavad kaubakõlblikkust, sobivust teatud otstarbeks ja mittekaitstavust. Me ei anna mingit garantiid, et Teenused vastavad teie nõuetele või et Teenus on katkematu, õigeaegne, turvaline või veavaba; samuti ei anna me mingit garantiid Teenuse kasutamisest saadavate tulemuste või Teenuse kaudu saadud teabe täpsuse või usaldusväärsuse kohta ega selle kohta, et Teenuse puudused parandatakse. Te mõistate ja nõustute, et mis tahes materjali ja/või andmete allalaadimine või muul viisil Teenuse kasutamise kaudu saamine toimub teie enda äranägemisel ja vastutusel ning et te olete ainuisikuliselt vastutav mis tahes kahju või andmete kadumise eest, mis tuleneb sellise materjali ja/või andmete allalaadimisest. Me ei anna mingit garantiid Teenuse kaudu ostetud või saadud kaupade või teenuste või Teenuse kaudu tehtud tehingute suhtes, kui ei ole sätestatud teisiti. Ükski meie poolt või Teenuse kaudu saadud suuline või kirjalik nõuanne või teave ei loo mingit garantiid, mida ei ole siinkohal sõnaselgelt sätestatud.

Vastutuse piiramine

Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses ei tohi VPN.com LLC, selle tütarettevõtjad, direktorid, ametnikud, töötajad, esindajad, tarnijad või litsentsiandjad ei vastuta ühegi isiku ees kaudsete, juhuslike, eriliste, karistuslike, katvate või kaudsete kahjude eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, kahju saamata jäänud kasumi, tulu, müügi, firmaväärtuse, sisu kasutamise, äritegevuse mõju, äritegevuse katkemise eest), oodatava säästu kaotus, ärivõimaluste kaotamine), olenemata sellest, mis tahes vastutuse teooria alusel, sealhulgas, kuid mitte ainult, lepingu, delikti, garantii, seadusjärgsete kohustuste rikkumise, hooletuse või muul viisil, isegi kui vastutavat osapoolt on teavitatud selliste kahjude võimalikkusest või kui ta oleks võinud neid kahjusid ette näha. VPN.com LLC ja selle sidusettevõtete, ametnike, töötajate, agentide, tarnijate ja litsentsiandjate koguvastutus seoses teenustega piirdub maksimaalselt kohaldatava seadusega lubatud ulatuses summaga, mis on suurem kui üks dollar või teie poolt VPN.com LLC-le tegelikult sularahas makstud summad ühe kuu jooksul enne esimest sellist vastutust põhjustavat sündmust või juhtumit. Piirangud ja välistused kehtivad ka juhul, kui see õiguskaitsevahend ei kompenseeri teile täielikult mingeid kahjusid või ei täida oma olulist eesmärki.

Hüvitamine

Te nõustute hüvitama ja hoidma VPN.com LLC ja selle tütarettevõtjad, direktorid, ametnikud, töötajad, agendid, tarnijad ja litsentsiandjad vabaks mis tahes kohustustest, kahjumist, kahjustustest või kuludest, sealhulgas mõistlikest advokaaditasudest, mis on seotud või tulenevad kolmandate isikute väidetest, nõuetest, hagidest, vaidlustest või nõuetest, mis on esitatud nende vastu teie sisu, veebisaidi ja teenuste kasutamise või teiepoolse tahtliku väärkäitumise tõttu või sellega seoses.

Lahutatavus

Kõiki käesolevas lepingus sisalduvaid õigusi ja piiranguid võib kasutada ning need on kohaldatavad ja siduvad ainult niivõrd, kuivõrd need ei riku ühtegi kohaldatavat seadust, ning on mõeldud piiritletud ulatuses, mis on vajalik selleks, et need ei muudaks käesolevat lepingut ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks. Kui pädev kohus tunnistab käesoleva lepingu mis tahes sätte või osa sellest ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks, on poolte kavatsus, et ülejäänud sätted või nende osad moodustavad nende kokkuleppe käesoleva lepingu sisu suhtes ja kõik ülejäänud sätted jäävad täielikult kehtima.

Vaidluste lahendamine

Käesoleva lepingu sõlmimist, tõlgendamist ja täitmist ning sellest tulenevaid vaidlusi reguleerivad Gruusia (Ameerika Ühendriigid) materiaal- ja menetlusõigused, võtmata arvesse selle kollisiooni- või valikulise õiguse reegleid, ning kohaldatavas ulatuses Ameerika Ühendriikide seadused. Käesoleva lepingu esemega seotud hagide ainupädevus ja kohtupraktika on Georgia, Ameerika Ühendriikide kohtud ja te allute käesolevaga nende kohtute isiklikule jurisdiktsioonile. Käesolevaga loobute mis tahes õigusest kohtuprotsessile vandekohtunike ees mis tahes menetluses, mis tuleneb käesolevast lepingust või on sellega seotud. Käesoleva lepingu suhtes ei kohaldata Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kaupade rahvusvahelise müügilepingu konventsiooni.

Ülesanne

Te ei tohi loovutada, edasi müüa, all-litsentsida ega muul viisil üle anda või delegeerida oma õigusi või kohustusi, kas osaliselt või täielikult, ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta, mis on meie ainuisikulise ja kohustusteta; igasugune selline loovutamine või üleandmine on tühine ja õigustühine. Meil on vabadus loovutada kõik oma õigused või kohustused täielikult või osaliselt kolmandale isikule, kui see on osa kõigi või sisuliselt kõigi oma varade või aktsiate müügist ühinemise raames.

Muudatused ja muudatused

Me jätame endale õiguse muuta käesolevat lepingut või selle tingimusi seoses veebisaidi ja teenustega igal ajal, mis jõustub käesoleva lepingu ajakohastatud versiooni avaldamisel veebisaidil. Kui me seda teeme, muudame uuendatud kuupäeva selle lehe allosas. Veebisaidi ja teenuste jätkuv kasutamine pärast selliseid muudatusi tähendab teie nõusolekut selliste muudatustega.

Nende tingimuste aktsepteerimine

Te kinnitate, et olete lugenud käesolevat lepingut ja nõustute kõigi selle tingimustega. Veebisaidile ja teenustele juurdepääsuga ja nende kasutamisega nõustute, et käesolev leping on teie jaoks siduv. Kui te ei nõustu järgima käesoleva lepingu tingimusi, ei ole teil lubatud veebisaidile ja teenustele juurde pääseda ega neid kasutada.

Võtke meiega ühendust

Kui soovite meiega ühendust võtta, et saada rohkem teavet käesoleva lepingu kohta või võtta meiega ühendust mis tahes sellega seotud küsimuses, võite saata e-kirja aadressil [email protected]

Seda dokumenti uuendati viimati 23. detsembril 2020.

etEesti
Kopeeri link