Voorwaarden en condities

In deze voorwaarden ("Overeenkomst") zijn de algemene voorwaarden van uw gebruik van de vpn.com website ("Website" of "Service") en alle gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk "Diensten"). Deze overeenkomst is wettelijk bindend tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en VPN.com LLC ("VPN.com LLC", "wij", "ons" of "onze"). Door de toegang tot en het gebruik van de Website en Diensten, erkent u dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat om gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of een andere rechtspersoon, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om een dergelijke rechtspersoon aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de termen "Gebruiker" worden gebruikt. "u" of "uw" verwijst naar een dergelijke entiteit. Indien u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, dient u deze Overeenkomst niet te aanvaarden en mag u de Website en de Diensten niet betreden en gebruiken. U erkent dat deze overeenkomst een contract is tussen u en VPN.com LLC, ook al is het elektronisch en niet fysiek ondertekend door u, en het regelt uw gebruik van de website en diensten.

Rekeningen en lidmaatschap

U moet ten minste 13 jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van de Website en de Diensten. Door gebruik te maken van de Website en Diensten en door in te stemmen met deze Overeenkomst garandeert u dat u ten minste 13 jaar oud bent. Als u een account aanmaakt op de Website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van het account en alle andere acties die in verband daarmee worden ondernomen. Wij kunnen nieuwe accounts controleren en beoordelen voordat u zich aanmeldt en de Diensten gaat gebruiken. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan leiden tot de beëindiging van uw account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van u, met inbegrip van schade van welke aard dan ook als gevolg van dergelijk handelen of nalaten. We kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u een bepaling van deze Overeenkomst hebt geschonden of dat uw gedrag of inhoud de neiging heeft onze reputatie en goodwill te schaden. Als we uw account om bovenstaande redenen verwijderen, kunt u zich niet opnieuw registreren voor onze diensten. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

Inhoud van de gebruiker

Wij zijn niet in het bezit van gegevens, informatie of materiaal (gezamenlijk "Inhoud") dat u in de loop van het gebruik van de Service op de Website indient. U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en het intellectueel eigendomsrecht of het recht om alle ingediende inhoud te gebruiken. Wij kunnen de Content op de Website die u indient of creëert met behulp van onze Diensten, controleren en beoordelen. U geeft ons toestemming om toegang te krijgen tot de inhoud van uw gebruikersaccount, deze te kopiëren, te distribueren, op te slaan, te verzenden, opnieuw te formatteren, weer te geven en uit te voeren, uitsluitend zoals vereist voor het doel om de Diensten aan u te leveren. Zonder beperking van een van deze verklaringen of garanties, hebben wij het recht, maar niet de verplichting, om naar eigen goeddunken inhoud te weigeren of te verwijderen die, naar onze redelijke mening, in strijd is met een van onze beleidsregels of die schadelijk of verwerpelijk is. U verleent ons ook de licentie om de door u aangemaakte of in uw gebruikersaccount opgeslagen Content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren of te distribueren voor commerciële, marketing- of soortgelijke doeleinden.

Facturering en betalingen

U betaalt alle fesses of kosten aan uw account in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factuurvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat een vergoeding of kosten verschuldigd en betaalbaar zijn. Wanneer Diensten worden aangeboden op een gratis proefperiode, kan de betaling worden verlangd na afloop van de gratis proefperiode, en niet wanneer u uw factureringsgegevens invoert (die vóór het begin van de gratis proefperiode kunnen worden verlangd). Indien automatische verlenging is ingeschakeld voor de Service waarvoor u zich heeft ingeschreven, wordt u automatisch gefactureerd in overeenstemming met de door u gekozen termijn. Indien uw aankoop naar ons oordeel een transactie met een hoog risico vormt, zullen wij u vragen om ons een kopie van uw geldige, door de overheid uitgegeven foto-identificatie te verstrekken, en eventueel een kopie van een recent bankafschrift voor de credit- of debetkaart die voor de aankoop is gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om de producten en de prijzen van de producten te allen tijde te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde facturerings- en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

Nauwkeurigheid van de informatie

Af en toe kan er informatie op de Website staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid, promoties en aanbiedingen. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als de informatie op de Website of de Diensten op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend). Wij verbinden ons er niet toe om informatie op de Website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum op de website worden gehanteerd om aan te geven dat alle informatie op de Website of de Diensten is gewijzigd of bijgewerkt.

Diensten van derden

Als u besluit om diensten van derden in te schakelen, te openen of te gebruiken, wordt u erop gewezen dat uw toegang tot en het gebruik van deze andere diensten uitsluitend worden beheerst door de voorwaarden van deze andere diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de inhoud ervan of de manier waarop ze omgaan met gegevens (met inbegrip van uw gegevens) of enige interactie tussen u en de aanbieder van deze andere diensten. U doet onherroepelijk afstand van elke claim tegen VPN.com LLC met betrekking tot dergelijke andere diensten. VPN.com LLC is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met uw enablement, toegang of gebruik van dergelijke andere diensten, of uw vertrouwen op de privacypraktijken, gegevensbeveiligingsprocessen of ander beleid van dergelijke andere diensten. Mogelijk dient u zich te registreren voor of in te loggen op dergelijke andere diensten op hun respectievelijke platformen. Door andere diensten in te schakelen, geeft u VPn.com LLC uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens openbaar te maken als dat nodig is om het gebruik of de activering van dergelijke andere diensten te vergemakkelijken.

Uptime garantie

Wij bieden een Service uptime garantie van 99% aan beschikbare tijd per maand. De service uptime garantie is niet van toepassing op service onderbrekingen veroorzaakt door: (1) periodiek gepland onderhoud of reparaties die wij van tijd tot tijd kunnen uitvoeren; (2) onderbrekingen die worden veroorzaakt door u of uw activiteiten; (3) onderbrekingen die geen invloed hebben op de kernfunctionaliteit van de Service; (4) oorzaken die buiten onze controle vallen of die niet redelijkerwijs te voorzien zijn; en (5) onderbrekingen die verband houden met de betrouwbaarheid van bepaalde programmeeromgevingen.

Back-ups

Wij maken regelmatig back-ups van de website en de inhoud ervan, maar deze back-ups zijn alleen voor onze eigen administratieve doeleinden en worden op geen enkele manier gegarandeerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van uw eigen back-ups van uw gegevens. Wij bieden geen enkele vorm van compensatie voor verloren of onvolledige gegevens in het geval dat back-ups niet goed functioneren. Wij zullen ons best doen om volledige en nauwkeurige back-ups te maken, maar nemen geen verantwoordelijkheid voor deze plicht.

Advertenties

Tijdens uw gebruik van de Website en Diensten kunt u corresponderen met of deelnemen aan promoties van adverteerders of sponsors die hun goederen of diensten via de Website en Diensten laten zien. Dergelijke activiteiten, en alle voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke activiteiten, zijn uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij. Wij zijn niet aansprakelijk, verplicht of verantwoordelijk voor dergelijke correspondentie, aankoop of promotie tussen u en een dergelijke derde partij.

Links naar andere bronnen

Hoewel de Website en de Diensten kunnen worden gekoppeld aan andere bronnen (zoals websites, mobiele toepassingen, enz.), impliceren wij, direct of indirect, geen goedkeuring, vereniging, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gekoppelde bron, tenzij dit specifiek hierin wordt vermeld. Sommige van de links op de Website kunnen "gelieerde links" zijn. Dit betekent dat als u op de link klikt en een item koopt, VPN.com LLC een affiliate commissie ontvangt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en wij geven geen garantie voor het aanbod van bedrijven of personen of de inhoud van hun bronnen. We nemen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van een bron die u via een link op de website en de diensten raadpleegt, zorgvuldig door te nemen. Uw link naar andere off-site bronnen is op eigen risico.

Verboden gebruik

In aanvulling op andere voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst, is het u verboden om de Website en de Diensten of Inhoud te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie; (g) het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Website en Diensten, producten en diensten van derden, of het internet zullen of kunnen worden gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Website en Diensten te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

Intellectuele eigendomsrechten

"Intellectuele Eigendomsrechten": alle huidige en toekomstige rechten die worden verleend door de wet, het gewoonterecht of de billijkheid in of met betrekking tot auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken, ontwerpen, octrooien, uitvindingen, goodwill en het recht om een vordering in te stellen wegens overdracht, rechten op uitvindingen, gebruiksrechten en alle andere intellectuele-eigendomsrechten, in elk geval, ongeacht of het gaat om geregistreerde of niet-geregistreerde rechten, met inbegrip van alle aanvragen en rechten om een aanvraag in te dienen en te worden toegekend, rechten om aanspraak te maken op voorrang, dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming en alle andere resultaten van intellectuele activiteit die nu of in de toekomst in enig deel van de wereld blijven bestaan of zullen blijven bestaan. Deze Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom van VPM.com LLC of derden aan u over, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijk eigendom zullen uitsluitend met VPN.com LLC worden overgedragen (tussen de partijen). Alle handelsmerken, dienstmerken, grafieken en logo's die in verband met de Website en Diensten worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van VPN.com LLC of haar licentiegevers. Andere handelsmerken, dienstmerken, grafieken en logo's die in verband met de Website en Diensten worden gebruikt, kunnen handelsmerken van andere derde partijen zijn. Uw gebruik van de Website en Diensten geeft u geen recht of licentie om handelsmerken van VPN.com LLC of van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Afwijzing van garantie

U gaat ermee akkoord dat een dergelijke dienst wordt geleverd op een "as is" en "beschikbaar".
basis en dat uw gebruik van de Website en de Diensten uitsluitend op eigen risico is. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Wij geven geen garantie dat de Service aan uw eisen voldoet, of dat de Service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn; noch geven wij enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie die via de Service wordt verkregen of dat defecten in de Service zullen worden gecorrigeerd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle materiaal en/of gegevens die worden gedownload of anderszins worden verkregen door het gebruik van de Service naar eigen goeddunken en op eigen risico worden uitgevoerd en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade of verlies van gegevens die voortvloeien uit het downloaden van dergelijk materiaal en/of gegevens. Wij geven geen garantie met betrekking tot goederen of diensten die zijn gekocht of verkregen via de Service of met betrekking tot transacties die zijn aangegaan via de Service, tenzij anders vermeld. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, die u van ons of via de Service verkrijgt, zal enige garantie creëren die niet uitdrukkelijk hierin is opgenomen.

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover het toepasselijke recht dit toestaat, zal VPN in geen geval overgaan tot een VPN.com LLC, zijn filialen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, bestraffende, dekkende of gevolgschade (inclusief, zonder beperking, schade voor gederfde winst, inkomsten, verkoop, goodwill, gebruik van inhoud, impact op het bedrijf, bedrijfsonderbreking), verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen) echter veroorzaakt, onder elke theorie van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot, contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van wettelijke verplichtingen, nalatigheid of anderszins, zelfs als de aansprakelijke partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of deze schade had kunnen voorzien. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de totale aansprakelijkheid van VPN.com LLC en haar filialen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers met betrekking tot de diensten beperkt zijn tot een bedrag dat hoger is dan één dollar of bedragen die daadwerkelijk in contanten door u zijn betaald aan VPN.com LLC voor de voorafgaande periode van één maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding geeft tot een dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als dit rechtsmiddel u niet volledig compenseert voor eventuele verliezen of het falen van het essentiële doel ervan.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord VPN.com LLC en zijn filialen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, opgelopen in verband met of voortvloeiend uit beschuldigingen, vorderingen, acties, geschillen of eisen van derden als gevolg van of met betrekking tot uw inhoud, uw gebruik van de website en diensten of enig opzettelijk wangedrag van uw kant.

Scheidbaarheid

Alle rechten en beperkingen in deze overeenkomst kunnen worden uitgeoefend en zijn alleen van toepassing en bindend voor zover zij niet in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving en bedoeld zijn om te worden beperkt voor zover dat nodig is om deze overeenkomst niet onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar te maken. Indien een bepaling of deel van een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, is het de bedoeling van de partijen dat de overige bepalingen of delen daarvan hun overeenkomst met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst vormen, en al deze overige bepalingen blijven volledig van kracht en van kracht.

Geschillenbeslechting

Op de totstandkoming, de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien, is het materiële en formele recht van Georgia, de Verenigde Staten van Amerika van toepassing, zonder rekening te houden met de regels inzake conflicten of rechtskeuze en, voor zover van toepassing, het recht van de Verenigde Staten van Amerika. De exclusieve bevoegdheid en de plaats van handeling met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst zijn de rechtbanken in Georgia, Verenigde Staten, en u onderwerpt zich hierbij aan de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken. U doet hierbij afstand van elk recht op een juryrechtspraak in een procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Overeenkomst.

Opdracht

U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet overdragen, doorverkopen, in sublicentie geven of anderszins overdragen of delegeren, in wie of voor een deel, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke toestemming naar eigen goeddunken en zonder verplichting zal worden gegeven; een dergelijke overdracht of overdracht is nietig. Het staat ons vrij om al onze rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij als onderdeel van de verkoop van alle of een aanzienlijk deel van de activa of aandelen in het kader van een fusie.

Veranderingen en wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze overeenkomst of de voorwaarden ervan met betrekking tot de website en de diensten te allen tijde te wijzigen, met ingang van de publicatie van een bijgewerkte versie van deze overeenkomst op de website. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de Website en Diensten na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze overeenkomst hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden. Door de toegang tot en het gebruik van de Website en Diensten gaat u akkoord met deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet bevoegd om de Website en Diensten te bezoeken of te gebruiken.

Contact opnemen met ons

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te begrijpen over deze overeenkomst of als u contact met ons wilt opnemen over een zaak die hiermee verband houdt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 23 december 2020.

nl_NLNederlands
Kopieer link