Zasady i warunki

Niniejsze warunki ("Umowa") określają ogólne zasady i warunki korzystania z serwisu. vpn.com witryna internetowa ("Witryna" lub "Usługa") oraz wszelkie związane z nią produkty i usługi (zwane łącznie "Usługami"). Niniejsza Umowa jest prawnie wiążąca pomiędzy Tobą ("Użytkownik", "Ty" lub "Twój") a VPN.com LLC ("VPN.com LLC", "my", "nas" lub "nasze"). Uzyskując dostęp do Strony i Usług oraz korzystając z nich, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej Umowy. Jeśli zawierasz niniejszą Umowę w imieniu podmiotu gospodarczego lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że jesteś upoważniony do związania takiego podmiotu niniejszą Umową, w którym to przypadku terminy "Użytkownik". Terminy "Ty" lub "Twój" odnoszą się do takiego podmiotu. Jeśli nie posiadasz takiego uprawnienia lub jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy, nie możesz zaakceptować niniejszej Umowy i nie możesz korzystać ze Strony i Usług. Przyjmujesz do wiadomości, że niniejsza Umowa jest umową pomiędzy Tobą a VPN.com LLC, nawet jeśli jest to umowa elektroniczna i nie jest fizycznie podpisana przez Ciebie, i reguluje korzystanie ze Strony i Usług.

Rachunki i członkostwo

Użytkownik musi mieć ukończone 13 lat, aby móc korzystać z Witryny i Usług. Korzystając ze Strony i Usług oraz wyrażając zgodę na niniejszą Umowę, gwarantujesz i oświadczasz, że masz co najmniej 13 lat. Zakładając konto na Stronie, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce na koncie oraz wszelkie inne działania podjęte w związku z nim. Możemy monitorować i przeglądać nowe konta przed zalogowaniem się i rozpoczęciem korzystania z Usług. Podanie nieprawdziwych danych kontaktowych jakiegokolwiek rodzaju może skutkować zamknięciem konta użytkownika. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich przypadkach nieuprawnionego korzystania z konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania ze strony użytkownika, w tym za szkody wszelkiego rodzaju poniesione w wyniku takich działań lub zaniechań. Możemy zawiesić, wyłączyć lub usunąć konto Klienta (lub jego część), jeżeli stwierdzimy, że Klient naruszył którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub że jego zachowanie lub treść mogłyby zaszkodzić naszej reputacji i dobrej woli. Jeżeli usuniemy konto Klienta z powyższych powodów, Klient nie może ponownie zarejestrować się w naszych Usługach. Możemy zablokować Twój adres e-mail i adres protokołu internetowego, aby zapobiec dalszej rejestracji.

Zawartość użytkownika

Nie jesteśmy właścicielami żadnych danych, informacji ani materiałów (zwanych łącznie "Treścią"), które użytkownik przekazuje na stronie internetowej w trakcie korzystania z Serwisu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, uczciwość, zgodność z prawem, rzetelność, stosowność oraz własność intelektualną lub prawo do korzystania z całej nadesłanej Treści. Możemy monitorować i przeglądać Treści zamieszczone na Stronie internetowej przesłane lub utworzone za pośrednictwem naszych Usług przez Użytkownika. Użytkownik udziela nam zgody na dostęp, kopiowanie, dystrybucję, przechowywanie, przesyłanie, formatowanie, wyświetlanie i wykonywanie Zawartości konta użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług na jego rzecz. Nie ograniczając żadnego z tych oświadczeń lub gwarancji, mamy prawo, choć nie obowiązek, do odmowy lub usunięcia według własnego uznania wszelkich treści, które w naszej uzasadnionej opinii naruszają którąkolwiek z naszych zasad lub są szkodliwe lub budzące sprzeciw. Użytkownik udziela nam również licencji na używanie, reprodukcję, adaptację, modyfikację, publikację lub dystrybucję Treści stworzonych przez niego lub przechowywanych na jego koncie użytkownika w celach komercyjnych, marketingowych lub innych podobnych celach.

Fakturowanie i płatności

Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich opłat i należności na swoje konto zgodnie z opłatami, obciążeniami i warunkami rozliczania obowiązującymi w momencie, gdy dana opłata lub należność staje się wymagalna. W przypadku gdy Usługi oferowane są na zasadzie bezpłatnego okresu próbnego, płatność może być wymagana po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego, a nie w momencie wprowadzania danych rozliczeniowych (co może być wymagane przed rozpoczęciem bezpłatnego okresu próbnego). Jeżeli w odniesieniu do Usługi, którą subskrybowałeś, możliwe jest automatyczne przedłużanie okresu próbnego, zostaniesz automatycznie obciążony opłatą zgodnie z wybranym przez Ciebie okresem próbnym. Jeżeli, w naszej ocenie, Państwa zakup stanowi transakcję wysokiego ryzyka, będziemy wymagać od Państwa dostarczenia nam kopii Państwa ważnej, wydanej przez rząd identyfikacji zdjęć oraz ewentualnie kopii aktualnego wyciągu bankowego dla karty kredytowej lub debetowej użytej do zakupu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany produktów i cen produktów w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego u nas. Firma Moneybookers może, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub na tym samym koncie klienta, na tej samej karcie kredytowej i/lub zamówienia wykorzystujące ten sam adres rozliczeniowy i/lub adres/numer telefonu podany w momencie składania zamówienia.

Dokładność informacji

Niekiedy na stronie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, dostępności, promocji i ofert. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje na Stronie Internetowej lub w Usługach są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia). Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania lub wyjaśniania informacji na Stronie Internetowej, w tym, bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Nie należy przyjmować żadnej określonej daty aktualizacji lub odświeżenia stosowanej na stronie internetowej w celu wskazania, że wszystkie informacje na stronie internetowej lub w Usługach zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

Usługi stron trzecich

Jeśli użytkownik zdecyduje się włączyć, uzyskać dostęp lub korzystać z usług osób trzecich, należy poinformować, że dostęp i korzystanie z takich innych usług podlega wyłącznie warunkom tych innych usług, w tym, bez ograniczeń, ich zawartości lub sposobu, w jaki obchodzą się z danymi (w tym z danymi użytkownika) lub jakiejkolwiek interakcji między użytkownikiem a dostawcą takich innych usług. Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec VPN.com LLC w odniesieniu do takich innych usług. VPN.com LLC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z umożliwieniem, dostępu lub korzystania z innych usług, lub swoje poleganie na praktykach ochrony prywatności, procesów bezpieczeństwa danych lub innych polityk takich innych usług. Użytkownik może być zobowiązany do rejestracji lub zalogowania się do takich innych usług na swoich platformach. Udostępniając inne usługi, użytkownik wyraźnie zezwala VPn.com LLC na ujawnienie swoich danych w celu ułatwienia korzystania lub umożliwienia korzystania z takich innych usług.

Gwarancja czasu sprawności

Oferujemy gwarancję czasu pracy serwisu na poziomie 99% dostępnego czasu miesięcznie. Gwarancja czasu pracy usługi nie dotyczy przerw w świadczeniu usług spowodowanych przerwami w świadczeniu usług: (1) okresowo planowanymi konserwacjami lub naprawami, które możemy przeprowadzać od czasu do czasu; (2) przerwami spowodowanymi przez użytkownika lub jego działania; (3) przestojami, które nie mają wpływu na podstawową funkcjonalność Usługi; (4) przyczynami pozostającymi poza naszą kontrolą lub niemożliwymi do przewidzenia; oraz (5) przestojami związanymi z niezawodnością niektórych środowisk programowania.

Kopie zapasowe

Wykonujemy regularne kopie zapasowe Witryny i jej zawartości, jednak te kopie zapasowe są przeznaczone wyłącznie do naszych własnych celów administracyjnych i nie są w żaden sposób gwarantowane. Jesteś odpowiedzialny za utrzymywanie własnych kopii zapasowych swoich danych. Nie zapewniamy żadnego rodzaju rekompensaty za utratę lub niekompletne dane w przypadku, gdy kopie zapasowe nie działają prawidłowo. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić kompletne i dokładne tworzenie kopii zapasowych, ale nie ponosimy odpowiedzialności za ten obowiązek.

Reklamy

Podczas korzystania z Witryny i Usług użytkownik może nawiązywać korespondencję lub uczestniczyć w promocjach reklamodawców lub sponsorów prezentujących swoje towary lub usługi za pośrednictwem Witryny i Usług. Wszelkie takie działania oraz wszelkie zasady, warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z taką działalnością są wyłącznie pomiędzy Tobą a odpowiednią osobą trzecią. Nie ponosimy odpowiedzialności, zobowiązań ani odpowiedzialności za wszelką taką korespondencję, zakup lub promocję pomiędzy Tobą a jakąkolwiek osobą trzecią.

Powiązania z innymi zasobami

Mimo, że strona internetowa i usługi mogą zawierać odnośniki do innych zasobów (takich jak strony internetowe, aplikacje mobilne itp.), nie oznacza to, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej zgody, stowarzyszenia, sponsoringu, poparcia lub przynależności do jakiegokolwiek z powiązanych zasobów, chyba że jest to wyraźnie określone w niniejszym dokumencie. Niektóre z linków na stronie internetowej mogą być "linki partnerskie". Oznacza to, że jeśli klikniesz na link i zakupisz przedmiot, VPN.com LLC otrzyma prowizję partnerską. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę, i nie gwarantujemy oferty, żadnych firm lub osób fizycznych lub treści ich zasobów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści innych osób trzecich. Należy dokładnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami korzystania z wszelkich zasobów, do których użytkownik ma dostęp poprzez link na stronie internetowej i w usługach. Korzystanie z linków do innych zasobów znajdujących się poza witryną odbywa się na własne ryzyko.

Zakazane zastosowania

Oprócz innych warunków określonych w Umowie, zabronione jest korzystanie z Witryny i Usług lub Treści: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) do nakłaniania innych osób do wykonywania lub udziału w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) do naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) do naruszania lub naruszania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękać, nadużywać, obrażać, szkodzić, szkalować, oczerniać, lekceważyć, zastraszać lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przesyłać fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje; (g) przesyłać lub przesyłać wirusy lub inny rodzaj złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który będzie miał wpływ na funkcjonalność lub działanie Strony i Usług, produktów i usług osób trzecich lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z Witryny i Usług w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

Prawa własności intelektualnej

"Prawa własności intelektualnej" oznaczają wszelkie obecne i przyszłe prawa nadane na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub kapitału własnego w odniesieniu do wszelkich praw autorskich i pokrewnych, znaków towarowych, wzorów, patentów, wynalazków, dobrej woli i prawa do pozwania za przekazanie, praw do wynalazków, praw do użytkowania oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej, w każdym przypadku, zarejestrowanym lub niezarejestrowanym i obejmującym wszystkie wnioski i prawa do ubiegania się i przyznawania, prawa do ubiegania się o pierwszeństwo, takie prawa i wszystkie podobne lub równoważne prawa lub formy ochrony oraz wszelkie inne wyniki działalności intelektualnej, które trwają lub będą istnieć obecnie lub w przyszłości w dowolnej części świata. Niniejsza umowa nie przenosi na użytkownika żadnej własności intelektualnej będącej własnością VPM.com LLC lub osób trzecich, a wszystkie prawa, tytuły i udziały w i do takiej własności będą reman (między stronami) wyłącznie z VPN.com LLC. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo używane w związku ze Stroną i Usługami są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi VPN.com LLC lub jej licencjodawców. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i loga używane w związku ze Stroną i Usługami mogą być znakami towarowymi innych osób trzecich. Korzystanie ze Strony i Usług nie daje prawa ani licencji na powielanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek znaków towarowych VPN.com LLC lub osób trzecich.

Wyłączenie gwarancji

Zgadzasz się, że taka Usługa jest świadczona na zasadzie "tak jak jest" i "dostępna".
oraz że użytkownik korzysta z Witryny i Usług wyłącznie na własne ryzyko. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Nie udzielamy żadnych gwarancji, że Usługi spełnią wymagania użytkownika ani że będą nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów; nie udzielamy też żadnych gwarancji co do wyników, jakie można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi, ani co do dokładności lub wiarygodności informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługi, ani co do tego, że wady Usługi zostaną naprawione. Użytkownik rozumie i zgadza się, że wszelkie materiały i/lub dane pobrane lub w inny sposób uzyskane za pośrednictwem Serwisu są wykonywane według własnego uznania i na własne ryzyko oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub utratę danych, które wynikają z pobrania takich materiałów i/lub danych. Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących jakichkolwiek towarów lub usług zakupionych lub uzyskanych za pośrednictwem Serwisu lub jakichkolwiek transakcji zawartych za pośrednictwem Serwisu, chyba że ustalono inaczej. Żadne porady lub informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez użytkownika od nas lub za pośrednictwem Serwisu, nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszym dokumencie.

Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, VPN w żadnym wypadku nie będzie miał prawa głosu.com LLC, jej podmioty stowarzyszone, dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, agenci, dostawcy lub licencjodawcy są odpowiedzialni wobec każdej osoby za wszelkie pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne, pokrycie lub szkody wtórne (w tym, bez ograniczeń, szkody za utracone zyski, przychody, sprzedaż, wartość firmy, wykorzystanie treści, wpływ na działalność, przerwanie działalności, utrata przewidywanych oszczędności, utrata możliwości biznesowych) jednakże spowodowała, zgodnie z jakąkolwiek teorią odpowiedzialności, w tym bez ograniczeń, odpowiedzialność kontraktową, deliktową, gwarancyjną, naruszenie obowiązku ustawowego, zaniedbanie lub inną, nawet jeśli strona odpowiedzialna została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód lub mogła je przewidzieć. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, łączna odpowiedzialność VPN.com LLC i jej podmiotów zależnych, urzędników, pracowników, agentów, dostawców i licencjodawców odnoszących się do usług będzie ograniczona do kwoty większej niż jeden dolar lub jakichkolwiek kwot faktycznie zapłaconych w gotówce przez Ciebie do VPN.com LLC za poprzedni okres jednego miesiąca przed pierwszym zdarzeniem lub zdarzeniem powodującym taką odpowiedzialność. Ograniczenia i wyłączenia mają również zastosowanie, jeśli ten środek zaradczy nie rekompensuje w pełni żadnych strat lub nie spełnia swojego podstawowego celu.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić VPN.com LLC i jej podmioty stowarzyszone, dyrektorów, urzędników, pracowników, agentów, dostawców i licencjodawców przed wszelkimi zobowiązaniami, stratami, szkodami lub kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, poniesionymi w związku z lub wynikającymi z zarzutów, roszczeń, działań, sporów lub żądań wysuwanych wobec osób trzecich w wyniku lub w związku z Treścią, korzystaniem ze Strony i Usług lub jakimkolwiek umyślnym wykroczeniem z Twojej strony.

Rozdzielność

Wszelkie prawa i ograniczenia zawarte w niniejszej Umowie mogą być wykonywane i mają zastosowanie i są wiążące jedynie w zakresie, w jakim nie naruszają one żadnych obowiązujących przepisów prawa i mają być ograniczone do niezbędnego zakresu, tak aby nie czyniły niniejszej Umowy nielegalną, nieważną lub niewykonalną. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, intencją stron jest, aby pozostałe postanowienia lub ich części stanowiły ich zgodę w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy, a wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy i będą skuteczne.

Rozwiązywanie sporów

Tworzenie, interpretacja i wykonywanie niniejszej Umowy oraz wszelkie spory z niej wynikające podlegają przepisom prawa materialnego i proceduralnego Gruzji, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, bez względu na jej przepisy dotyczące konfliktów lub wyboru prawa oraz, w odpowiednim zakresie, przepisom prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wyłączną jurysdykcją i miejscem prowadzenia działań związanych z przedmiotem niniejszej Umowy są sądy znajdujące się w Gruzji, w Stanach Zjednoczonych, a Użytkownik niniejszym poddaje się osobistej jurysdykcji tych sądów. Użytkownik niniejszym zrzeka się prawa do rozprawy sądowej w jakimkolwiek postępowaniu wynikającym z niniejszej Umowy lub z nią związanym. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy.

Przydział

Użytkownik nie może scedować, odsprzedać, sublicencjonować lub w inny sposób przenieść lub przekazać jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w którym to przypadku lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, która to zgoda będzie według naszego własnego uznania i bez zobowiązań; wszelkie takie przeniesienie lub przekazanie jest nieważne. Mamy prawo przenieść wszelkie swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, w całości lub w części, na jakąkolwiek stronę trzecią w ramach sprzedaży wszystkich lub zasadniczo wszystkich swoich aktywów lub akcji w ramach fuzji.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej warunków odnoszących się do Strony i Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem od momentu umieszczenia na Stronie Internetowej jakiejkolwiek uaktualnionej wersji niniejszej Umowy. W takim przypadku zaktualizowana data zostanie zmieniona na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny i Usług po wprowadzeniu takich zmian stanowi zgodę użytkownika na te zmiany.

Akceptacja tych warunków

Potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z niniejszą Umową i zgadzają się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp do Strony i Usług oraz korzystając z nich, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie jesteś upoważniony do dostępu lub korzystania ze Strony i Usług.

Kontaktowanie się z nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej na temat tej Umowy lub chcesz się z nami skontaktować w jakiejkolwiek sprawie z nią związanej, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]

Dokument ten został ostatnio zaktualizowany 23 grudnia 2020 roku.

pl_PLPolski
Link do kopiowania